Verkiezingsprogramma’s: wat zijn de waterbeloften van de politieke partijen?

7 juni 2021

Wat kunnen we van de politieke partijen verwachten als het gaat om drinkwater? Komen de belangrijke thema’s, zoals de watertransitie, het beschermen van bronnen en de garantie van schoon en veilig drinkwater terug in de verkiezingsprogramma’s? We zetten de belangrijkste beloften van de grootste politieke partijen én partijen die kans maken om te debuteren in de Tweede Kamer op een rij.

Deze lijst is met zorg samengesteld, maar hebben we toch iets over het hoofd gezien? Laat dan een reactie achter onder dit artikel.

VVD

Verkiezingsprogramma: Samen aan de slag

De VVD wil:
 • maatwerk bij de implementatie van Europese richtlijnen zoals de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. Hierin is het karakter van de regio leidend.
 • een nadrukkelijke rol voor water bij de ruimtelijke inrichting van gebieden.
 • de grondwaterstand verhogen onder veenweidegebieden om de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Hierbij houdt de partij rekening met de belangen van landbouwbedrijven.
 • continue inzet op waterveiligheid en natuurlijke wateropslag in de natuur en bewoond gebied dat gebruikt kan worden in tijden van droogte.
 • geen strengere Nederlandse uitwerking bij de invoering van Europese richtlijnen. Als boeren zelf kunnen bepalen hoe ze doelen behalen is er ruimte voor vernieuwing. Het Europees fosfaatplafond wil de VVD afschaffen, omdat het innovatieve ideeën in de weg staat.

PVV

Verkiezingsprogramma: Het gaat om u

De PVV wil:
 • stoppen met zogenaamde paniekmaatregelen. Volgens de partij heeft milieugekte de afgelopen jaren ons land overgenomen.
 • alle onnodige regelgeving schrappen. De PVV noemt hierbij de stikstofregels.

CDA

Verkiezingsprogramma: Nu doorpakken

Het CDA wil:
 • voldoende zoet water beschikbaar houden. De partij erkent dat water, droogte en het voorkomen van verzilting van landbouwgronden grote strategische uitdagingen vormen voor de komende jaren.
 • één coördinerende minister in het nieuwe kabinet aanwijzen die samen met gemeenten, provincies, waterschappen, landeigenaren en grondgebruikers komt tot een effectief pakket van maatregelen om de bodemdaling terug te dringen.
 • actieve en constructieve bijdragen om de uitwerkingen van de Europese Green Deal van de specifieke Nederlandse situatie te halen. Dat geldt ook voor de herijking van het bestaande Natura2000 beleid.

D66

Verkiezingsprogramma’s: Een nieuw begin

D66 wil:
 • inzetten op een Schoon Water Akkoord en Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeenten.
 • het grondwaterpeil fixeren en verhogen. Hoe de grond wordt gebruikt, volgt voortaan uit het waterpeil, niet andersom. Dit wil de partij doen om bodemverzakking tegen te gaan.
 • de droogteproblematiek aanpakken door water langer vast te houden. Verder zet de partij in op het hergebruik van afvalwater en creëren waterbuffers.

GroenLinks

Verkiezingsprogramma: Tijd voor nieuw realisme

GroenLinks wil:
 • samen met de waterschappen de waterkwaliteit verbeteren door de verspreiding van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, plastics en medicijnresten terug te dringen en uit het water te zuiveren.
 • een “eerlijker” belastingstelsel voor het waterbeheer en de waterzuivering, zodat huishoudens minder meebetalen aan de kosten van de landbouw. GroenLinks wil dat de vervuiler betaalt.
 • 100.000 hectare nieuwe natuur aanleggen in Nederland. Dat is een gebied ter grootte van de Veluwe. Ook wil de partij de natuur beschermen door wettelijk vast te leggen dat de uitstoot van stikstof in 2030 met 50 procent moet zijn gedaald.
 • het waterpeil in veenweidegebieden verhogen om oxidatie van het veen, en daarmee bodemdaling en de uitstoot van CO2, te voorkomen. GroenLinks geeft prioriteit aan de gebieden waar de kosten voor waterbeheer nu al (vrijwel) net zo hoog zijn als de opbrengsten van de landbouw.
 • ‘Functie volgt peil’ in heel Nederland als uitgangspunt. Ook wil de partij dat alle grondwateronttrekkingen vergunningsplichtig worden.
 • overstappen op een fundamenteel ander waterbeheer: van water afvoeren naar slim water vasthouden. Hierbij kiezen we zoveel mogelijk voor natuurlijke maatregelen.

SP

Verkiezingsprogramma: Stel een daad

De SP wil:
 • natuurgebieden verbinden en zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur. Het bestaande agrarisch landschap wil SP mooier maken met natuurelementen, zoals houtsingels, akkerranden en slootkanten.
 • boeren ondersteunen die diervriendelijk en duurzaam produceren. Dat betekent ook geen gevaarlijk landbouwgif, maar meer biologische bestrijding.
 • een einde maken aan het gebruik van microplastics en de productie van PFAS. Ook wil de SP het lozen van gevaarlijke stoffen in bodem, water en lucht stoppen.

PvdA

Verkiezingsprogramma: Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

De PvdA wil:
 • 50 procent stikstofreductie in 2030 en een natuurinclusieve omslag naar kringlooplandbouw.
 • zoveel mogelijk bouwen met behoud van landschap, natuur en biodiversiteit.
 • in de stad extra parken en waterpartijen aanleggen voor verkoeling. Ook wil de partij de opvang van water verbeteren en de daken en tuinen van woningen vergroenen.

ChristenUnie

Verkiezingsprogramma: Kiezen voor wat echt telt

De ChristenUnie wil:
 • ingrijpende maatregelen in het watersysteem. Ook wil de partij dat Nederland toekomstbestendig gaat denken, bouwen en handelen.
 • investeren in onderzoek naar het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers, zoals het minder diep en meanderend maken van beken, zodat water niet direct wordt afgevoerd, maar in de bodem kan zakken.
 • het watersysteem in Oost- en Zuid-Nederland (hoge zandgronden) opnieuw inrichten en klimaatbestendig maken door het water in de winter vast te houden. Door drinkwaterwinningen te verplaatsen naar locaties met een wateroverschot in plaats van een watertekort, wil de partij slim met water omgaan.
 • bij nieuwbouw klimaatbestendigheid, zowel voor de omgang met water – waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater – als het voorkomen van hittestress.
 • in beleid rekening houden en vasthouden aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit geldt onder meer voor mest, gewasbescherming en geneesmiddelen.

Partij voor de Dieren

Verkiezingsprogramma: Plan B

De Partij voor de Dieren wil:
 • bij de verdeling van water de prioriteit bij maximale bescherming en behoud van natuur.
 • grondwaterstanden niet langer kunstmatig verlagen ten gunste van de landbouw. Ook vindt de partij dat de landbouw niet langer water mag onttrekken (bijvoorbeeld door het ongelimiteerd slaan van waterputten)
 • hemelwaterafvoeren loskoppelen van de riolering en het afvoeren van verontreinigd water verplichten.
 • de vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik van meer dan 300 kubieke meter laten vervallen. In plaats daarvan komt er een progressieve waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische en voedingsindustrie, betalen.
 • het gebruik van de bodem baseren op de grondsoort en het natuurlijke waterpeil (functie volgt bodem en peil). Volgens de partij betekent dit dat bij een natuurlijk grondwaterpeil, dat veel hoger ligt, overgeschakeld moeten worden naar natte teelten, of dat weilanden teruggegeven worden aan de natuur.

50PLUS

Verkiezingsprogramma: De kracht van PLUS

50-PLUS wil:
 • het gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij sterk verminderen.
 • de grootschalige intensieve veehouderij beperken en kleinschalige kwaliteitsbedrijven stimuleren.
 • bij de waterzuiveringsbelasting het daadwerkelijke waterverbruik of het feitelijk aantal personen in het huishouden als uitgangspunt nemen.
 • de commerciële activiteiten voor waterschappen uit te breiden. Dit heeft betrekking op: het opwekken van eigen energie, verkopen van overschot en grondstoffen en deze uit het rioolwater te halen en te verkopen.

SGP

Verkiezingsprogramma: In vertrouwen

De SGP wil:
 • water vasthouden een hogere prioriteit geven. In stedelijk gebied en op hoge gronden zijn waterinfiltrerende voorzieningen nodig.
 • verzilting bestrijden en voorkomen, met name in het westen van ons land. Dit verdient veel meer aandacht, volgens de SGP.
 • de doelen voor de Kaderrichtlijn Water snel aanpassen, zodat ze rekening houden met de achtergrondbelasting en de haalbaarheid.
 • het mestbeleid meer gebiedsgericht maken op basis van metingen van de waterkwaliteit in het betrokken gebied, zodat recht gedaan kan worden aan de diversiteit van de problemen met de waterkwaliteit.

FvD

Verkiezingsprogramma: Stem Nederland terug

FvD wil:
 • stoppen met de klimaatplannen en doorgaan met gebruik van gas voor de verwarming van woningen en voor de industrie.
 • CO2 niet langer zien als ‘vervuiler’. FVD wil de stikstofnorm naar Duits model invullen. Ook het inkrimpen van de veestapel is onnodig.
 • de Nederlandse invulling van het Natura2000 beleid evalueren en tot die tijd geen ‘buitensporige maatregelen’ die gangbare activiteiten ontwrichten.

 

De beloften van drie potentiële debutanten

Dit zijn de beloften van drie debutanten die kans maken op een zetel in de Tweede Kamer.

BIJ1

Verkiezingsprogramma: Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig

BIJ1 wil:
 • toegankelijk en gratis drinkwater in de publieke ruimte.
 • een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis. Voor de partij houdt dit in dat de aanpak altijd anti-kolonialistisch is en niet alleen opereert vanuit de westerse en witte normen.
 • passende maatregelen om de gevolgen van extremer wordende omstandigheden, zoals de droogte en verlaagde grondwaterstanden, tegen te gaan.
 • een strenger mestbeleid voor intensieve veeteelt tegen vervuiling van omringende natuurgebieden en grondwater.

JA21

Verkiezingsprogramma: Het juiste antwoord

JA21 wil:
 • strikt milieubeleid voortzetten om lucht, water en bodem schoon en gezond te houden.
 • Nederland laten adapteren aan het veranderende klimaat. Dat betekent dat te partij niet de uitstoot van CO2 wil terugdringen, maar zich wil richten op klimaatadaptatie.
 • ontkoppeling van klimaatbeleid en energiedoelstelligen. Ook wil de partij stoppen met windturbines op land en in de zee.

VOLT

Verkiezingsprogramma: Toekomst made in Europe

VOLT wil:
 • de natuur en de landbouw meer in balans brengen. De partij vindt intensieve landbouw schadelijk.
 • alle Natura2000 gebieden in Europa met elkaar verbinden. De partij wil de biodiversiteit verhogen door het totale oppervlak aan beschermd natuurgebied tot 30 procent te vergroten in 2030.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *