Het regeerakkoord: wat zijn de (drink)waterplannen?

22 december 2021

In het nieuwe regeerakkoord Rutte IV presenteert de coalitie plannen voor meer inzet op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit. Ook is het de bedoeling dat water en bodem sturend worden bij ruimtelijk beleid. Vooral de uitwerking bepaalt het succes van het akkoord voor de drinkwatervoorziening.

‘Als we nu geen andere besluiten nemen, komt er een watercrisis’, zeiden eerder Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, en Peter van der Velden, voorzitter van branchevereniging Vewin van de drinkwatersector. Ze doelen op de urgentie van een watertransitie, waarin (zoet)water leidend wordt bij politieke keuzes over ruimtelijk beleid.

Op weg naar een ‘waterveilig land’

In het nieuwe regeerakkoord wil de coalitie een ‘waterveilig land’ met ‘voldoende zoetwater en een toekomstbestendige inrichting’. Deze afspraken komen voort uit nieuwe deltabeslissingen. Dit zijn hoofdkeuzes vanuit het Deltaprogramma. Zo moeten water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen moeten hierbij eerder worden betrokken en de watertoets krijgt een dwingend karakter. Bij deze toets gaan waterbeheerders na of er genoeg rekening wordt gehouden met de waterbelangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Aanpak gericht op waterkwaliteit

Bovendien wil de nieuwe regering investeren in een goed klimaatbeleid. Hiermee wil de coalitie het verlies aan biodiversiteit tegengaan, de natuur beschermen en de agrarische sector perspectief bieden. Om de natuur te herstellen, richt de nieuwe aanpak zich onder meer op de waterkwaliteit, bodem en het voldoen aan de Europese normen voor schoon water.

Landbouw verduurzamen

De normen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw wil de coalitie afstemmen op de Kaderrichtlijn Water. Dit is een richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater (rivierwater, kustwater en meren) en grondwater binnen EU-lidstaten (en Zwitserland) moet waarborgen. De KRW is, na afstemming tussen lidstaten, opgesteld door de Europese Commissie en geldt sinds 2000. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Nederland de KRW-richtlijn niet halen.

Goede basis voor Nationaal Waterakkoord

Volgens Vewin, de branchevereniging van de drinkwatersector, is het nieuwe coalitieakkoord een goede basis voor een Nationaal Waterakkoord. Hiermee hoopt de branchevereniging op een robuuste zoetwaterbeschikbaarheid. De beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen staan onder druk. Vewin benadrukt dat zonder extra maatregelen in de toekomst de levering van betrouwbaar drinkwater onzeker is.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *