6 tips voor duurzaam watergebruik in de industrie

Voor veel industriële processen wordt grondwater, oppervlaktewater of drinkwater gebruikt. Tegelijkertijd staat door een toenemende watervraag en klimaatverandering de waterbeschikbaarheid in Nederland onder druk. Chemiebedrijf Dow werkt daarom met partners zoals Evides Industriewater aan duurzaam watergebruik, zoals waterbesparing en hergebruik van afvalwater en regenwater. Samen met Dow zetten we 6 tips voor duurzaam industrieel watergebruik op een rij.

Volg de laatste ontwikkelingen via onze LinkedIn pagina.

6 tips voor bedrijven voor verduurzaming van je watergebruik

  1. Maak je watergebruik inzichtelijk
  2. Veranker duurzaam watergebruik in je hele bedrijfsvoering
  3. Stel concrete doelen voor de korte en lange termijn
  4. Kijk al bij het ontwerp van productieprocessen naar zuinig gebruik
  5. Werk samen met externe partners
  6. Zorg voor verschillende type bronnen
Lees verder onder de afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Voorbeeld: watergebruik DOW in Terneuzen

22 miljoen kuub per jaar. Zoveel zoet water gebruikt chemiebedrijf Dow in Terneuzen jaarlijks in hun bedrijfsvoering. “Veruit het grootste deel hiervan is nodig voor het koelen en verwarmen van processen”, vertelt Niek van Belzen, waterspecialist bij Dow. “Verder gebruiken we water voor het reinigen van installaties en hebben we drinkwater nodig voor consumptief en sanitair gebruik.”

Grotendeels hergebruikt water

Het water dat Dow gebruikt, is afkomstig van verschillende bronnen. 75 procent van het water is hergebruikt water. Dit water bestaat uit:

  • Overtollig regenwater

Van Belzen: “Een deel van het water dat we gebruiken is regenwater. Dat wordt  aangevoerd vanuit Belgische polders en in grote bassins opgeslagen. We onderzoeken nu of we nog meer van dit water tijdelijk kunnen opslaan in de zoetwaterbel in oude kreekruggen. Hiervoor hebben we bij een Zeeuwse agrariër een demonstratieterrein ingericht. Als deze proef slaagt, kan zowel de industrie als de agrarische sector dit water in droge periodes onttrekken uit deze zoetwaterbel.”

  • Gezuiverd industrieel afvalwater

Een andere bron van Dow is het eigen afvalwater. “Een deel van het effluent van onze biologische waterzuivering gebruiken we al jaren als voedingswater voor een koeltoren”, vertelt Andrea de las Hera Garcia, manager Business Development, duurzaamheid en groei. “In de toekomst willen we meer gaan hergebruiken. Ook werken we aan het verhogen van de kwaliteit van gezuiverd afvalwater.”

Hiervoor heeft Dow met onder meer Evides testen gedaan met een natuurlijke voorzuivering. De las Hera Garcia: “In ‘constructed wetlands’, ofwel high-tech rietvelden, worden nutriënten en microbiologische verontreinigingen uit het water gehaald. Hierna worden via membraanfiltratie andere stoffen, zoals zouten, verwijderd. Het biologisch gezuiverde afvalwater dat we niet kunnen hergebruiken, lozen we op de Westerschelde. Dat voldoet aan strenge lozingseisen, zodat het geen schade aanricht aan ecosystemen.”

  • Stoomcondensaat

Een ander soort water dat Dow hergebruikt, is stoomcondensaat. Van Belzen: “Dit condensaat blijft over zodra de warmte uit stoom is overgedragen aan het productieproces. Evides Industriewater maakt dit stoomcondensaat voor ons geschikt voor hergebruik als ketelvoedingswater. Om dit zo duurzaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk verontreinigingen in de stoom belanden.”

  • Effluent van de lokale rwzi

Behalve afvalwater van eigen productieprocessen maakt Dow ook gebruik van effluent (gezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Terneuzen, zegt De las Hera Garcia. “Ook al is het water van de rwzi al gezuiverd, toch zorgt Evides Industriewater  nog voor een extra zuivering voordat we het kunnen gebruiken in onze processen.”

Gebruik van oppervlaktewater

Hoewel gelegen in de Schelde-delta maakt Dow geen gebruik van het water uit de Westerschelde als bron voor onze zoetwaterbehoefte. “Ontzilten van dit water is complex en economisch niet rendabel zolang er andere bronnen zijn”, zegt Van Belzen. “Wel maken we gebruik van oppervlaktewater uit de Biesbosch. Dit water wordt via een pijplijn aangevoerd naar Zeeuws Vlaanderen.”

Dow watergebruik
Dow in Terneuzen.

Biesbosch-water niet langer wenselijk

Vanwege de huidige uitdagingen rondom droogte, verzilting en waterbeschikbaarheid in Nederland wil Dow het gebruik van water uit de Biesbosch in de toekomst reduceren tot nul. Van Belzen: “Dit water zou uitsluitend nog benut moeten worden voor hoogwaardige toepassingen, zoals drinkwaterproductie. De Biesbosch is een belangrijke bron voor de drinkwaterproductie in dit deel van Nederland.”

Op weg naar zoveel mogelijk circulair

Voor Dow betekent dat dat ze het gebruik van oppervlaktewater uit de Biesbosch de komende jaren gaan uitfaseren. Van Belzen: “Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk circulair te worden. Hierbij kijken we ook naar verminderen van ons watergebruik. Hoe minder water we nodig hebben, hoe minder ‘nieuw’ water we hoeven toe te voegen aan onze processen.”

Voortbestaan industrie garanderen

Aan duurzaam watergebruik zijn wel kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor de energie die nodig is voor het zuiveren van afvalwater en de investeringen in waterzuinige installaties. Tegelijkertijd betekent vermindering van het watergebruik ook weer minder kosten voor het zuiveringsproces en gebruik van drinkwater.

Daarnaast draagt duurzaam watergebruik volgens De las Hera Garcia bij aan het garanderen van de toekomst van de industrie. “Voor veel industriële processen is water een onmisbare grondstof. Het geeft ons als bedrijf bestaansrecht. Als we met z’n allen zuinig omgaan met water zorgen we ervoor dat water ook op de lange termijn voldoende beschikbaar en betaalbaar blijft.”

Zo zorg je voor duurzaam industrieel watergebruik

Dow werkt al ruim dertig jaar aan duurzaam watergebruik. Welke tips en adviezen hebben ze voor andere bedrijven die hun watergebruik willen verduurzamen?

1. Maak je watergebruik inzichtelijk

De eerste stap naar duurzaam watergebruik is inzichtelijk maken van je watergebruik, zegt Van Belzen. “Hierbij gaat het niet alleen om hoeveel water je gebruikt, maar ook waarvoor en waar het water vandaan komt. Je hebt lang niet overal hoogwaardige kwaliteit water voor nodig. Soms kun je water ook intern hergebruiken.”

Dow besteedt veel aandacht aan monitoring and control. Van Belzen: “We hebben onze hele bedrijfsvoering uitgerust met slimme meters die ons voorzien van data over onze waterstromen. Ook als het gaat om kwaliteit is monitoring essentieel. Hoe minder vervuiling aanwezig, hoe beter te hergebruiken.

2. Veranker duurzaam watergebruik in je hele bedrijfsvoering

De las Hera Garcia: “Binnen onze organisatie is iedereen doordrongen van het belang van duurzaam watergebruik, van de bedrijfstop tot de operators. Duurzaam watergebruik zit verankerd in de kernstrategie van ons bedrijf. Dat betekent dat we bij elke beslissing die we nemen rekening houden met onze milieu- en watervoetafdruk. Ook als het bijvoorbeeld gaat om het reinigen van installaties.”

3. Stel concrete doelen voor de korte en lange termijn

Om duurzaam watergebruik ook echt te realiseren, is het van belang om concrete doelen te stellen, zegt Van Belzen. “Bijvoorbeeld 20 procent besparing binnen drie jaar. Neem deze doelen ook mee in de lange termijnplanning. Een installatie voor hergebruik van afvalwater bouw je niet even in een jaar. Hiervoor is gedegen vooronderzoek nodig. Ook moet je rekening houden met de lange termijnbeschikbaarheid van bepaalde bronnen.”

4. Kijk al bij het ontwerp naar zuinig gebruik

Van Belzen: “Als je bij een nieuwe productielocatie of -proces rekening houdt met het watergebruik, kun je al in het ontwerp de waterbehoefte zoveel mogelijk minimaliseren. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan bij onze koeltorens, waar veel water voor nodig is, maar ook veel water bij verdampt. Door de restwarmte uit deze processen te benutten, hebben we minder koelwater nodig.”

5. Werk samen met externe partners

Het verduurzamen van je waterhuishouding kun je niet alleen, zegt De las Hera Garcia. “Je hebt expertise nodig van partners, zoals waterleveranciers en kennisinstellingen. Daarom werken we nauw samen met onder meer Evides en de universiteiten van Gent, Delft, Eindhoven en Wageningen. Daarnaast doen we projecten met lokale partners, zoals de provincie, de gemeente, het waterschap en agrariërs. In pilots verkennen we de mogelijkheden en beperkingen. Door samen te werken kunnen we ook de kosten en risico’s delen.” 

6. Zorg voor verschillende type bronnen

Als je gebruik maakt van gezuiverd afvalwater is het belangrijk te zorgen voor voldoende back-ups, zegt Van Belzen. “De installaties die je gebruikt voor de zuivering van afvalwater moeten namelijk eens in de zoveel tijd worden gereinigd. Dan kun je ze tijdelijk niet gebruiken. Zorg dus voor een mix van bijvoorbeeld regenwater, eigen afvalwater en extern afvalwater van een rwzi. Dan is er altijd een bron beschikbaar.”

Over de watertransitie Watertransitie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *