Bodemstrategie: alleen nog duurzaam bodembeheer in 2030

31 mei 2018

Voor het jaar 2030 moeten alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam worden beheerd. Dat is het uitgangspunt van de Bodemstrategie van minister Carola Schouten van Landbouw. Het is een belangrijke stap om ook de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren.

Bodemstrategie: duurzaam bodembeheer in 2030

De bodemstrategie van de minister moet ervoor zorgen dat alle landbouwgrond in Nederland in 2030 duurzaam wordt beheerd. Nederland heeft ongeveer 1,85 miljoen hectare landbouwgrond. Dat is de helft van de totale oppervlakte grond in Nederland. Om ervoor te zorgen dat we die grond ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken voor hoogwaardige landbouw zijn deze stappen noodzakelijk, meent de minister.

Betere bodem: scala aan voordelen

Het duurzame beheer van landbouwgronden heeft een heel scala aan voordelen, volgens de minister. Het verbetert de bodemvruchtbaarheid, wat een duurzamere voedselproductie mogelijk maakt waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Het zorgt voor meer biodiversiteit en het kan zelfs zorgen dat er  meer CO2 kan worden opgeslagen in de bodem. En het zorgt voor een betere waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater.

Dit jaar 6 miljoen beschikbaar

Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden wil de minister hiermee aan de slag. Nog dit jaar stelt de minister zes miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan duurzaam bodembeheer. Die moet de bodemkwaliteit versterken.

Bodemdaling aanpakken

De minister wil ook het probleem van de bodemdaling in met name veenweide- en poldergebieden aanpakken. Door het hele bemalen is de grond compacter geworden. De oxidatie van de onderliggende veenlagen zorgt daardoor voor uitstoot van broeikasgassen.

Gebiedsgerichte aanpak

Met collega-bewindslieden en de provincies is afgesproken om samen met betrokken partijen, agrarisch ondernemers en waterschappen een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen. Dat moet leiden tot projecten die gericht zijn op het tegengaan van bodemdaling, het verminderen van CO2-uitstoot en het verkennen van alternatieve, natte teeltsystemen, waarbij een ander beheer van het waterpeil mogelijk is.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *